نحوه انتقال قدرالسهم عرصه به نام سازنده
 
تهیه و گردآوری توسط مهندسان طرح و ساخت پایدار
 
برخی از سرمایه‌گذاران، اجرای عملیات ساخت را در موعد مقرر انجام نمی‌دهند یا به تعهدات خود در قبال تحویل در موعد مقرر عمل نمی‌كنند، باید یادآوری کرد هزینه الزام سرمایه‌گذار به انجام تعهد بسیار زیاد بوده و در حالت‌هایی غیرممكن است و امكان دارد پروژه ساخت ، سالها طول بكشد و یا حتی به پایان نرسد.
 
با  هریک از روش های انتقال مالكیت، سرمایه‌گذار نیز خود را موظف به انجام تعهد در موعد مقرر می‌داند، زیرا در غیر اینصورت، چیزی به دست نخواهد آورد
 
 
نحوه  انتقال قدرالسهم عرصه به نام  سازنده
 
روش اول :
 
مالك موظف می گرديد نسبت به واگذاري قطعی و رسمي سهم سازنده  از پلاك ثبتي ملك موضوع قرارداد و مستحدثات آن با تمامي توابع و لواحق و منصوبات موجود بنام سازنده  در يكي از دفاتر اسناد رسمي در سه مرحله (هر مرحله یک سوم سهم ) بنحو زیر اقدام كند:
 
مرحله اول – پس از انجام اقدامات اداري و قانوني و اخذ جواز ساختمان ، یک سوم سهم .
 
مرحله دوم – پس از پايان سفت كاري ساختمان ، یک سوم سهم .
 
مرحله سوم – در پايان نازك كاري قبل از تحویل ،یک سوم سهم .
 
در این روش مالک سه فقره چک در وجه   سازنده صادر مینماید و همزمان با انتقال سهم ، در هر مرحله ، یک فقره از چک ها به مالک مسترد میگردد
 
 
 
توجه :
- نحوه صدور و نگهداری چک ها نیز باید به توافق برسد یا در دفتر کارشناس مشارکت ، یا نزد داور و یا نزد خود سازنده
 
- تعداد مراحل بسته به اندازه پروژه وصلاحدید کارشناس مشارکت در ساخت قابل افزایش میباشد
- زمان انتقال نیز بنا بر پرداخت های سازنده تعیین میگردد
 
 
 
روش دوم
 
مالك موظف می گرديد نسبت به واگذاري رسمي سهم سازنده  از پلاك ثبتي ملك موضوع قرارداد و مستحدثات آن با تمامي توابع و لواحق و منصوبات موجود بنام سازنده از طريق تنظيم مبايعنامه رسمي يا صلحنامه رسمي با کد رهگیری در 2 مرحله (هر مرحله یک دوم سهم ) بنحو زیر اقدام كند:
 
مرحله اول – پس از انجام اقدامات اداري و قانوني و اخذ جواز ساختمان ، یک سوم سهم .
 
مرحله دوم – پس از پايان سفت كاري ساختمان ، یک سوم سهم .
 
توجه :
 
 
- تعداد مراحل و زمان بسته به پرداخت سازنده تعیین میگردد
 
 
 
- در این روش نیازی به چک از طرف مالک نیست
 
- کیفیت نگارش مبایعنامه و نگهداری از آن با نظر کارشناس مشارکت متفاوت است
 
 
 
روش سوم :
 
در این روش پس از دریافت جواز ساخت وانجام اقدامات اداری مالک موظف میگردد همزمان با تحویل ملک ، نسبت به واگذاري قطعی و رسمي سهم سازنده  از پلاك ثبتي ملك موضوع قرارداد و مستحدثات آن با تمامي توابع و لواحق و منصوبات موجود بنام سازنده  در يكي از دفاتر اسناد رسمي اقدام نماید
و سازنده در عوض  معادل ارزش سهم انتقال یافته سه فقره چک در وجه مالک بابت حسن انجام کار صادر مینماید و پس از اتمام هر مرحله بشرح زیر یک فقره از چک ها مسترد میگردد
 
 
 
 
مرحله اول – پس از انجام اقدامات اداري و قانوني و اخذ جواز ساختمان 
 
مرحله دوم – پس از پايان سفت كاري ساختمان 
 
مرحله سوم – در پايان نازك كاري قبل از تحویل 
 
 
 
توجه :
- نحوه صدور و نگهداری چک ها و اسناد وکالت نیز باید به توافق برسد ، یا در دفتر کارشناس مشارکت ، یا نزد داور و یا نزد خود مالک
- تعداد مراحل بسته به اندازه پروژه وصلاحدید کارشناس مشارکت در ساخت قابل افزایش میباشد
 
مثال :
 
مالک متعهد گردید .....دانگ از سهم خود را پس از اخذ جواز وهنگام تحویل ملک  به سازنده انتقال نماید .
 
و سازنده می بایست همزمان با عقد قرارداد ........ فقره چک هریک به مبلغ .......................ریال معادل .................. تومان بابت انتقال سند به  آژانس مسکن / دفتر فنی مهندسی ........ تحویل نماید که شرایط عودت به شرح ذیل میباشد:
 
بانک...... شعبه ................به شماره ...............در مرحله اتمام سقف آخر  عودت میگردد.  
 
بانک...... شعبه ..................به شماره.................در مرحله اتمام سفت کاری  عودت میگردد.  
 
بانک...... شعبه ..................به شماره...............در مرحله اتمام نازک کاری عودت میگردد.  
 
بانک...... شعبه ..................به شماره...............در مرحله تحویل  واحد های احداثی عودت میگردد.  
 
 
روش چهارم :
 
 
این روش همانند روش قبلی است با این تفاوت  که ویا بجای چک ها 3 وکالت بلاعزل رسمی از طرف سازنده به مالک داده میشود که پس از اتمام هر مرحله یک فقره از اسناد وکالت باطل میگردد
 
 
این وکالت با نظر کارشناس مشارکت تنظیم میگردد و میتواند منطبق با جدول زمانبندی پروژه باشد
 
 
 
توجه : 
 
در هر سه روش یاد شده سند قطعی بنام سازنده طوری تنظیم میگردد که نامبرده به هیچ عنوان حق انتقال عرصه را ندارد (غیر قابل فروش) وفقط قابلیت تفکیک وتبدیل به سند برای واحد های ساخته شده را دارد.
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت طرح و ساخت پایدار می باشد .
طراحی سایت