شرح وظایف گروه های مستقر در سایت ساختمانی
تهیه و گردآوری توسط مهندسان طرح و ساخت پایدار

شرح وظایف سرپرست کارگاه

در کارگاه های بزرگ :
1- تعيين و استقرار نگهبان ، انباردار و مسئول خريد در كارگاه.
2- تجهيز دفتر كارگاه با هماهنگي دفتر مركزي.
3-  تجهيز كارگاه شامل تامين آب و برق ، هماهنگي با دفتر مركزي (مدير پروژه) جهت ساخت دفتر كارگاه انبار سيمان ، انبار مصالح اتاق نگهباني و اتاق استراحت كارگران ، فنس كشي محوطه بر اساس نقشه جانمايي كارگاه.
4- هماهنگي با نماينده  دستگاه بهره بردار و گرفتن بر و كف پروژه از شهرداري محل و استعلام از ادارات.
5- شناسايي محيط، منابع انساني  و منابع مصالح با جزييات طي ماه اول پروژه و ارايه به دفتر شركت جهت پرونده پروژه - مطابق با استانداردهاي  مربوطه و تاييد شده.
6-  تهيه صورت مجلس انبار گرداني ماهيانه.
7- تهيه  ليست حضور پرسنل روز مزدي كه در ساعت شروع به كار پرشده و ليست بسته شده و اثر انگشت در پايان روز كاري از پرسنل گرفته شود .
8- تهيه گزارشات روزانه برابر با ضوابط و فرمهاي شركت كه حداقل داراي مطالب زير باشد:
8-1.تاريخ شامل روز هفته ماه سال
8-2.وضعيت جوي و دماي اپتيمم (فصل پاييز و زمستان)
8-3.تعداد نيروهاي روز مزدي و مقاطعه كار.
8-4.مشخص نمودن محل كار نيروهاي كارگاه.
8-5حجم و نوع كار انجام شده توسط پرسنل.
8-6.ميزان نسبي مصالح مصرفي توسط پرسنل.
8-7.برآورد هزينه واحد عمليات اجرايي توسط پرسنل و تحليل آن بر اساس دستمزد روزانه يا قرارداد مقاطعه كار.
8-8.تعيين درصد پيشرفت فيزيكي آيتم كاري با در نظر گرفتن حجم كل عمليات.
9- تعيين برنامه كاري فردا شامل:
9-1.تعداد و محل كار پرسنل روز مزدي و مقاطعه كار.
9-2.رفع ايرادات  اولويتدار جهت برنامه كاري فردا.
9-3.هماهنگي جهت رفع كسريهاي مصالح و تجهيزات.
10- تكميل جدول پيشرفت فيزيكي ماهانه واقعي پروژه ،بررسي و تعيين علت عقب ماندگي(تاخير) آيتم كاري به تفكيك ،از برنامه زمانبندي.
11- حضور در محل كارگاه حداقل نيم ساعت قبل و بعد از شروع و اتمام كار كارگران.
12- ارتباط دايم با دستگاه نظارت و مدير پروژه قبل از اجراي آيتم كاري.
13-  اخذ حداقل سه نسخه استعلام قبل از انعقاد قرارداد هاي مقاطعه كاري.
14- تهيه و تنظيم قراردادهاي كتبي پرسنل مقاطعه كار و تشكيل پرونده طبق ضوابط شركت.
تبصره : عدم ثبت ليست پرسنل روز مزدي در اول صبح و نبستن انتهاي ليست تخلف مالي محسوب شده و بار اول اخطار كتبي ، بار دوم جريمه مالي معادل 10% كاركرد پرسنل روز مزد و بار سوم اخراج در پي خواهد داشت و درج در پرونده ، گزارشات بازرس ويژه شركت در اين خصوص سنديت دارد و قطعي است .
15- پرداختهاي مالي پرسنل مقاطعه كار داراي شرايط زير مي باشد:
15-1.تشكيل پرونده
15-2.صورتجلسه پيشرفت فيزيكي و تعيين مبلغ ريالي كار انجام شده.
15-3.پرداخت مالي به طور مستقيم به حساب معرفي شده مقاطعه كار براساس كسر پرداختهاي قبلي و كسورات قانوني از طريق حسابداري.
16- پيش بينيهاي لازم جهت فرستادن پرسنل ثابت كارگاهي به مرخصي ماهانه و  در صورت لزوم تعيين جايگزين.
17- تهيه صورتجلسه كاركرد ماهانه پرسنل ثابت با هماهنگي مدير پروژه جهت دريافت حقوق ماهانه كه شامل :
17-1. تعداد روزهاي كاركرده
17-2. تعداد روزهاي استفاده شده مرخصي
17-3. اضافه كاريهاي انجام شده طي ماه به تفكيك روز و ساعت و محل كار
17-4. ميزان كم كاريها و خسارات وارده به شركت ناشي از كوتاهي در انجام وظايف
18-  برآورد مصالح مورد نياز  هر آيتم كاري طبق نقشه ابلاغي و شرايط فيزيكي ، تهيه مصالح و در صورت نبود مصالح يا صرفه خريد از مركز ، ارسال ليست سفارش به مدير پروژه طبق برنامه پيشرفت فيزيكي.
19-  خريد اجناس و اقلام اضطراري توسط سرپرست مجاز ميباشد. در مورد خريدهاي كلي طبق برنامه زمانبندي مسئوليت پيگيري ( نه خريد) دارد.
20- كنترل و نظارت بر اجرا طبق نقشه و مشخصات فني و نكات فني اجراي كار .
در صورت عدم رعايت مشخصات فني و صدور دستور كارهاي منجر به تخريب  و دوباره كاري ، كليه خسارات وارده از محل حقوق و تضمين هاي سرپرست كارگاه كم خواهد شد.
21-  گرفتن دستور كار كتبي قبل از شروع هر بخش از كار( بويژه اضافه عملياتها ) و تنظيم صورت مجلس انجام كار پس از پايان كار با ناظر مربوطه و تهيه كروكي كار انجام شده.
22- تهيه صورت وضعيت موقت و ارسال آن به دفتر شركت قبل از پايان روز آخر هر ماه.
23-  تسلط كامل بر مشخصات فني خصوصي و فني كارهاي عمومي ساختمان (نشريه55).
24- كنترل پروژه طبق CPR.
25-  تهيه ليست تنخواه گردان و پيوست اسناد و فاكتورهاي مربوطه طبق ضوابط شركت و ارايه به حسابدار هر پنج شنبه ظهر.
26-  تهيه ليست حقوق و دستمزد كارگري بصورت هفتگي هر پنج شنبه جهت تسويه آخر هفته كارگري.
27-  تهيه دفتر اطلاعات كارگاه در دونسخه طبق استاندارد تهيه دفتر اطلاعات كارگاه .
28-  در اولويت قرار دادن فهرست كارهاي ابلاغي در دفتر پيگيري كار گاه و ارائه دفتر پيگيري در انتهاي ماه به دفتر شركت جهت ارزيابي ماهانه پيشرفت كار .
29- وظيفه آب دادن دائم به آجر كاري و بتن ريزي هاي انجام شده و خاكريزي ها در ساعات كار كارگاهي بعهده سرپرست كارگاه است و نمي تواند شخصي را جهت اين كار در صورت بيكار بودن بگمارد.
30- تهيه دفتر اطلاعات كارگاه در دو نسخه طبق استاندارد تهيه دفتر اطلاعات كارگاه.
31- پر كردن فرم ميزان كار كرد و هزينه واحد عمليات آيتم هاي مختلف اجراي كار.
32 - جهت كليه عمليات اضافه كار در دفتر گزارش بازديد از پروژه حجم عمليات اضافه كار توسط ناظر تاييد و امضاء گردد. كافي است اين اعداد و شماره فرم گزارش بازديد به همراه كروكي به مسئول امور پيگيري جهت اخذ دستور كار و صورت مجلس مربوطه اعلام شود .
33-گزارش تلفني به دفتر مركزي و مسئول صورت وضعيت ها درخصوص اضافه عمليات ابلاغي از طرف ناظر پروژه  همزمان با ابلاغ جهت اقدامات فني و حقوقي لازم.
34- ايجاد و حفظ رابطه حسنه با نظارت مقيم و دستگاه نظارت و همچنين با ساير پرسنل كارگاه در راستاي حفظ منافع شركت.
35-رئيس يا سرپرست كارگاه موظف است چنانچه در زمينه مفاهيم مندرج در اين شرح وظايف سؤال يا مشكلي دارد، از مديران مافوق خود استعلام و رفع ابهام نمايد.

در کارگاه های کوچک
1- انجام وظایف اجرایی زیرنظر مدیر پروژه و زمانبندی پروژه
2- انجام مکاتبات لازم با کارفرما و نظارت
3- مدیریت بر عملیات پیمانکاران از طریق سرپرست  فنی و اجرایی
4- بررسی و رفع مشکلات فنی پروژه با همکاری دفتر فنی پروژه
5- رسیدگی کامل به مسایل بهداشت و ایمنی صنعتی و آموزش در سایت
6- تامین مواد و متریال مورد نیاز
7- دریافت گزارشات مالی ماهیانه از واحد مالی سایت درخصوص هزینه های سایت و پیش بینی بودجه مورد نیاز و ارائه به مدیر پروژه.
8- نظارت بر چگونگی تامین و  انبارش و مصرف کالا در سایت
9- بررسی و تایید گزارشات روزانه ، هفتگی و ماهیانه تهیه شده توسط برنامه ریزی و کنترل پروژه
10- تهیه مقادیر و مدارک لازم جهت ارائه به مدیر پروژه برای تهیه صورت ‌وضعیت برای کارفرما
11- تهیه گزارشات کمی و کیفی و صورت‌جلسات و صورت ‌مجالس لازم
12- كنترل و نظارت بر اجرا طبق نقشه و مشخصات فني و نكات فني اجراي كار .
در صورت عدم رعايت مشخصات فني و صدور دستور كارهاي منجر به تخريب  و دوباره كاري ، كليه خسارات وارده از محل حقوق و تضمين هاي سرپرست كارگاه كم خواهد شد.

شرح وظایف مدیر پروژه

1- مطالعه و تهیه Scope کار پروژه ارجاع شده
2- تهیه برنامه کلی پروژه با همکاری برنامه‌ریزی و تعیین منابع لازم جهت انجام پروژه
3- تهیه بودجه و پیش‌بینی هزینه‌های پروژه و اخذ تائید هیات عامل با همکاری برنامه‌ریزی
4- تهیه منشور پروژه که موافقتنامه ای به منظور شفاف سازی و مشخص کردن عوامل مهم و حیاتی در اجرای پروژه بر اساس قرارداد با کارفرما می باشد.
5- ارجاع کار به واحدهای مجری پروژه مانند E ، P و C طبق برنامه‌های تهیه شده
6- پیگیری انجام کارها از نظر کمی و کیفی در واحدهای مختلف
7- تائید کلیه اسناد فنی و اسناد مالی پروژه و تهیه حیطه اختیارات واحدهای مرتبط
8- تامین و سازماندهی نفرات لازم برای اجراء پروژه و شرح وظایف نفرات
9- تهیه فرم حدود اختیارات نفرات کلیدی پروژه
10- پیگیری مکاتبات با کارفرما، صورت‌وضعیتهای ارسالی به کارفرما و  رسیدگی نهایی به  صورت‌وضعیتهای پیمانکاران
11- پیگیری عملیات اجرایی، ساخت و خرید و ...  و تهیه گزارشات لازمه برای هیات عامل
12- انجام تمهیدات لازم جهت بهینه ‌سازی قیمتها و روشهای اجرای پروژه جهت هرچه بهتر انجام شدن پروژه و توجیه هیات عامل
13- رسیدگی به استخدام نیروهای اجرایی لازم برای پروژه
14- اخذ نقطه نظرات کارفرما و هیات عامل و اعمال آن در پروژه‌
15- تائید مدارک خریدها و سفارشات پروژه
16- تحویل قسمتهای اجراء شده پروژه و انتقال به مرحله بعدی تا پایان کار راه‌اندازی
17-ارزشیابی کارمندان
18-مطالعه دقیق پیمان منعقده فیمابین شركت و كارفرما و آگاهی از تعهدات طرفین قرارداد و داشتن اطلاعات كافی و كلی از نقشه‌ها و مدارك منضم به پیمان.
19-آگاهی كافی از قیمت‌های روز مصالح و دستمزدها و هزینه اجرای عملیات موضوع پیمان و آگاهی از فهارس بهاء منتشره از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و داشتن توانایی لازم به منظور آنالیز بهاء واحد كارهای مربوط به موضوع پیمان و داشتن تخصص و تجربه كافی در زمینه مدیریت كارگاهی و مدیریت پروژه‌های عمرانی و آگاهی لازم در مورد بخشنامه‌های مهم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مرتبط با كارهای حوزه مدیریت خود.
20-دارای توانمندی‌های مدیریتی لازم برای هدایت پروژه و كارگاه و برخورداری از متانت وشیوایی كلام در طرح مسائل پروژه و در دفاع از حقوق شركت و تلاش در جهت حفظ منافع شركت و توانمند برای كاهش زیان‌های احتمالی پروژه و شركت.
21-ایجاد ارتباط فعال و مطلوب با كارفرما و مشاور (دستگاه نظارت) و نمایندگان آن‌ها در چهارچوب پیمان و منافع شركت و دریافت نظرها و دیدگاه‌های ایشان در مورد كار و پروژه و انتقال نظر و دیدگاه‌ها به معاون اجرایی شركت و همچنین تلاش در جهت تحقق نظرها و دیدگاه‌های مذكور در چهارچوب پیمان و منافع شركت و ارائه راهكارهای مناسب به منظور حل و فصل‌ مسائل پروژه و تسریع در عملیات اجرایی و دفاع از حقوق و منافع شركت در مقابل كارفرما و مشاور و نمایندگان آن‌ها.
22- انجام اقدامات و وظایف محوله از سوی مدیرعامل شركت.

شرح وظایف برنامه ‌ریزی و کنترل پروژه

1- تهیه برنامه زمانبندی کلی پروژه‌ با توجه به موارد قرارداد
2- تعیین حدود برنامه‌های فرعی مربوط به طراحی، تدارکات و امور اجرایی پروژه با توجه به برنامه کلی پروژه
3- کنترل برنامه‌های زیرپروژه‌ با استفاده از گزارشات مسئولین برنامه‌ریزی واحدهای ذیربط
4- تعیین بودجه پروژه‌  و مقایسه با هزینه‌های انجام شده
5- تهیه گزارشات پیشرفت فیزیکی و هزینه‌ای پروژه‌ جهت مدیریت پروژه و نظارت و کارفرما
6- جمع آوری اطلاعات برای تهیه صورت وضعیتها جهت ارائه به کارفرما با توجه به عملیات انجام شده

شرح وظایف دفتر فنی

2- استخراج فهرست مقادیر کارهای انجام شده
3- رسیدگی به صورت وضعیت پیمانکاران جزء و کنترل مقادیر و حجم عملیات اجرایی انجام شده
4- تنظیم صورتجلسات کارهای انجام شده و تغییر یافته
5- پیگیری دستورکارها و اخذ تاییدیه های مربوطه
6- تهیه مستندات اعم از دستورکار و آنالیز بها و روش اجرای کارهای جدید ابلاغ شده خارج از پیمان
7- استخراج پیشرفت فیزیکی روزانه ، هفتگی و ماهانه
8- تهیه و تنظیم صورت وضعیت ها به صورت ماهانه
9- تهیه و تنظیم صورت وضعیت تعدیل
10- در صورت تحویل مقطعی قسمتهایی از پروژه تنظیم اسناد مربوطه جهت تحویل موقت بخشهای مربوطه
11- استخراج موارد مربوط به تناقضات حین اجرای کار و تاخیرات پرداختی کارفرما و عدم تطابق با بخشنامه ها و مستندات قانونی  جهت ارجاع به مدیریت پروژه
1- استخراج جدول مصالح کارهای اصلی پروژه
2- برداشت متره و تهیه صورت وضعیت پروژه
3- کنترل ونگهداری نقشه های پروژه و توضیع آنها بین واحدهای مربوطه
4- تهیه نقشه های کارگاهی واعمال دستور کارها در آنها
5- طراحی ساختمانهای موقت
6- کنترل کیفی پروژه:
   6-1-مطالعه شرایط پیمان درباره کیفیت کارها یا در صورت فقدان آن ،در نظر گرفتن استانداردهای قابل قبول در صنعت ساخت و         ساز
   6-2-کنترل کیفی کارهای تحت پیمان بر اساس نوع کاربری
   6-3-ارزیابی ابعاد و مشکلات پروژه
   6-4-شناخت حدود توانایی تشکیلات کارفرما درباره کنترل کیفی
   6-5-کنترل و تنظیم درجات مرکز بتن و سایر تجهیزات اندازه گیری
   6-6-کنترل مصالح کارهای اصلی که به کارگاه ارسال میشوند
   6-7-کنترل ساخت ،حمل ،ریختن و جادادن بتن
   6-8-کنترل جوشکاریها
   6-9-کنترل عملیات خاکی و روسازی راه
   6-10-کنترل و بایگانی کردن گزارشهای آزمایشگاهی و یافتن علل نتایج ضعیف
   6-11-کنترل عملیات نازک کاری
   6-12-کنترل کارهای تاسیساتی
7- سرپرستی امور مربوط به پیمانکاران جزء:
   7-1-کنترل متره پیمانکاران جزء( ارسال شده توسط واحد ساختمانی و تهیه صورت وضعیت آنها )
  7-2-اخذ استعلام و پیشنهاد قیمت برای کارهایی که باید به پیمانکاران جزء واگذار گردند.
  7-3-بررسی و اظهار نظر درباره نقشه های کارگاهی و روشهای ساخت پیشنهادی پیمانکاران جزء
  7-4-پاسخگویی به مشکلات فنی پیمانکاران جزء و توضیح درباره دستور کارهای کارفرما
   7-5-رسیدگی به دعاوی پیمانکاران جزء و ارائه گزارش درباره آنها به مدیر پروژه
   7-6-نظارت بر کیفیت کارهای پیمانکاران جزء
   7-7-بایگانی یک نسخه از کلیه نامه نگاریها ،دستور کارها و صورت وضعیتهای پیمانکاران جزء
   7-8-راهنمایی پیمانکاران جزء در صورت نیاز
   7-9-بازرسی و تحویل موقت کارهای تحت پیمان و تهیه صورت وضعیت قطعی پیمانکاران جزء
   7-10-ارائه گزارش درباره وضعیت پیمانکاران جزء
   7-11-برقراری سیستم کنترل برای عملیات نقشه برداری
   7-12-نظارت و کنترل بر کیفیت کالاها و تجهیزات خریداری شده
8-برقراری سیستم گزارش دهی مناسب

شرح وظایف سرپرست فنی و اجرا

1- نظارت بر پیمانکاران ساخت و نصب و رفع مشکلات فنی آنان
2- اخذ برنامه های اجرائی از برنامه ریزی و کنترل پروژه
3- توزیع برنامه به واحدهای اجرائی ( پیمانکاران/ گروههای امانی)
4- مطالعه برنامه و پیش بینی و هماهنگی جهت تأمین منابع مورد نیاز قبل از شروع هر کار
5- تهیه چک لیستهای مناسب جهت دستور کارهای برنامه و تکمیل آنها
6- انجام نظارت فیزیکی روزانه بر امور در دست انجام در سایت
7- برگزاری جلسات داخلی با مجریان ( پیمانکاران/ گروههای امانی ) جهت مسائل برنامه و مشکلات اجرائی
8- جمع آوری اطلاعات لازم برای  گزارشات روزانه ، هفتگی و ماهیانه  مرتبط با واحد کنترل پروژه
9- کنترل صورت وضعیتهای پیمانکاران
10- تهیه گزارشات لازم از منابع مصرف شده در مورد کارهای اضافی
11- رسیدگی و پاسخگوئی به مکاتبات فنی مرتبط با حوزه اجرا
12- حضور در جلسات با کارفرما و نیز تهیه گزارشات مرتبط با امور برنامه و کنترل پروژه
13- اعلام وضعیت تغییرات لازم الاجرا در برنامه زمانبندی
14- تهیه گزارشات هفتگی از وضعیت پیمانکاران و مشکلات و راهکارها و اعلام به سرپرست کارگاه
15- ایجاد هماهنگی بین گروههای اجرائی فعال در جبهه های کاری از نظر تأمین منابع و امور ایمنی و بهداشت و آموزش
16- رسیدگی به امور حراستی و ایمنی هماهنگ با مسئولین مربوطه
17- ارتباط و هماهنگی با دفتر فنی جهت امور مربوط به اجرا و تأمین مواد و مدارک
18- هماهنگی با QC جهت تسریع و پیشبرد تکمیل مدارک فعالیتهای انجام شده
19- هماهنگی با نظارت جهت اخذ مجوزهای لازم انجام کار
20- هماهنگی با انبار بمنظور تدارک و تأمین بموقع مصالح مورد نیاز
21- هماهنگی کامل در امور طراحی ، ساخت و نصب و اجرا با دفتر فنی


شرح وظایف ایمنی ، بهداشت و آموزش

الف)ایمنی
1-تدوین مقررات ایمنی کارگاه با همکاری سرپرست کارگاه و مدیر پروژه
2-شرکت در جلسات هماهنگی هفتگی کارگاه و اعلام مسایل ایمنی برای پبت در صورتجلسه
3-تشکیل جلسه توجیهی با پیمانکاران جزء و اخذ تعهدنامه از آنها درباره الزام به مقررات ایمنی کارگاه
4-گزارش موارد نقض مقررات ایمنی توسط پیمانکاران جزء به آنان وارائه راهنمایی های ضروری برای ایجاد محیط کار ایمن
5-توصیه های ضروری به سرپرست امور ساختمان درباره ایمن سازی فعالیتهای مخاطره آمیز قبل از آغاز اینگونه فعالیتها
6-کنترل دائمی فعالیتهای ساختمانی و گزارش موارد نقض مقررات ایمنی به سرپرست امور ساختمانی ،همراه با توصیه های مناصب برای ایمن سازی اینگونه موارد
7-متوقف کردن شیوه های کار مخاطره آمیز و گزارش سریع مورد مشاهده شده به سرپرست امور ساختمانی
8-گزارش فوری حوادث جدی از قبیل مصدومیت منجر به بستری شدن ، فوت ناشی از حادثه ،تصادفهای شدید وغیره.در این قبیل موارد سرپرست امور ایمنی باید درباره علل حادثه تحقیق کرده و گزارشی درباره آنها به مدیر پروژه ارسال دارد.در این گزارش همچنین باید تدابیر پیشگیری کننده در آینده توضیحات کافی ارائه شوند
9-تعبیه امکانات اطفای حریق در انبار و سایر فضاهای حساس و آزمایش ادواری کپسولهای اطفای حریق
10-تدوین ضوابط ایمنی برای گزینش کارگران وپیمانکاران دست دوم در کارهای خطردار
11-کلیه کارگران  باید مجهز به کلاه و کفش ایمنی بوده و همچنین درصورتی که شرایط و نوع کار اقتضاء نماید سایر وسایل حفاظت  فردی از قبیل دستکش، ماسک، کمربند و طناب نجات و غیره مطابق ضوابط آئین نامه مربوط باید در اختیار کارگران قرار داده شود .
12- کلیه معابر،پلکانها، سطوح شیب دار،باز شوها، پرتگاهها و بطور کلی تمام نقاطی که احتمال خطر سقوط افراد را در بر دارند، باید بوسیله نرده و پوشش های موقت و مناسب حفاظت گردند .
13- در لبه سطوح شیب دار باید موانع مناسب و کافی جهت جلوگیری  از سقوط کارگر و یا ابزار کارپیش بینی شود .
14- قالب بتن باید قبل از بتن ریزی  بازدید و  نسبت به استحکام آن اطمینان حاصل شود  تا  در موقع بتن ریزی قالب بکار برده  شود.
15- در موقع  برداشتن قالب بتن باید احتیاط های لازم به منظور حفاظت کارگران ازخطر احتمالی سقوط بتن یا قالب بکار برده شود.
16- دستگاه های بتن ساز  باید  دارای ضامن  باشد تا  در هنگام تمیز  کردن دستگاه  را قفل و  از حرکت  اتفاقی  آن جلوگیری کند.
17- برای بالا بردن تیرهای  آهن باید از  کابل یا طناب های محکم  استفاده شود و  برای جلوگیری  از خمش بیش از حد کابل باید از چوب یا وسیله مشابه دیگری دربین تیر آهن و کابل قرار داده شود و از زنجیر برای بالا بردن تیر آهن استفاده شود.
18- در موقع نصب ستون ها یا  تیرهای  آهن قبل از  جداکردن  نگهدارنده تیر آهن  باید حداقل نصف  تعداد پیچ و مهره ها را بسته یا جوشکاری لازم انجام شده باشد .
19-خرپاها باید بوسیله نگهدارنده بر روی پایه  قرار گیرد و  پس از نصب مهارهای لازم و اطمینان کامل از پایدار بودن آن از نگهدارنده جدا شود .
20- قبل از نصب تیر آهن دیگر ، تیر آهن زیرین باید صد در صد پیچ و مهره و یا جوشکاری شده باشد .
21- در مواردی که ستون های آهن روی هم  قرار می گیرند نباید بیش از  1 طبقه ستون  بدون جوشکاری و اتصالات لازم روی ستون زیرین قرار داده شود .
22- تیرهای آهن و ستون ها باید بلافاصله پس از نصب از نظر اطمینان به انجام صحیح و کامل بازدید شود .
23- در موقع بارندگی شدید و وزش بادهای سخت و یخبندان باید از نصب و بر پاداشتن تیرهای فلزی خودداری شود .
24- جوشکاری الکتریکی  بوسیله داربست های آویزان که با کابل نگهدازی میشود مجاز نیست .
25- کابل های دستگاههای جوشکاری الکتریکی باید دارای روپوش عایق مطمئن و بدون زدگی باشد .
26-  از گذاردن بار و تکیه دادن داربست بکارهای بنایی که  بطور کامل ملات آن سفت  نشده باشد باید  جلوگیری بعمل آید
27- در موقعی که کارهای بنایی در طبقات  زیر انجام میگیرد ،هنگام نصب و بر پا داشتن تیر آهن و  کارهای بتونی و نصب سنگ در طبقات باید سقف و یا پوشش مناسبی بین آنها قرار داده شود تا از سقوط مصالح از طبقات بالا بر روی کارگران جلوگیری گردد.
28- بالا بردن آسفالت یا قیر داغ بوسیله کارگر و نردبان ممنوع است .

29- ظرف  محتوی قیر داغ نباید  در محوطه  بسته نگهداری  شود  مگر آنکه  قسمتی از محوطه  باز بوده  و تهویه بطور کامل و کافی انجام گیرد .
30- شعله های باز، مشعل،کبریت مشتعل و وسایل مشابه نباید در مجاورت دهانه های مجاری فاضلاب، خطوط اصلی گاز و  مجاری مشابه قرار داده شود .
31-کارگران را نباید به بالا بردن و پائین آوردن بار و ابزار کار محکم یا سنگین به وسیله نردبان وادار کرد .
32- برای گرم کردن بشکه های محتوی قیر باید ترتیبی اتخاذ گردد که ابتدا قسمت فوقانی قیر در طرف ذوب شود و  از حرارت  دادن و تابش شعله به قسمت های زیرین ظرف قیر در ابتدای کار جلوگیری بعمل آید .
33- تهیه گزارش در خصوص اجرا یا عدم اجرای موارد مذکور در بندهای فوق بر حسب مورد و ارسال آن به سرپرست کارگاه
34- تهیه گزارش حادثه در صورت وقوع حادثه و تکمیل فرم گزارش حادثه حداکثر 24 ساعت پس از وقوع حادثه و ارسال آن به سرپرست کارگاه
35- تهیـه گـزارش مـاهانه به پیــوست کلیه فرمهای بازدیـد ماهانه ایمنـی و فرم گـزارش حادثه در پایان هر ماه و ارسال آن به سرپرست کارگاه
36- در موقع انجام کارهای اجرایی که ضریب خطر آنها بالا است ، حضور فیزیکی مسئول ایمنی الزامی است
37- موارد آموزشی چون ماهیت بهداشتی و ایمنی دارند به عهده مسئول ایمنی می باشد

ب)بهداشت
1- شناسایی خطرات ، ارزیابی و کنترل ریسک ها به همراه روش اجرایی آن
2- پیش بینی هزینه های بهداشتی پروژه حداکثر یک ماه پس از شروع بکار و ارسال آن برای سرپرست کارگاه
3- تعیین مشکلات بهداشتی که با روشهای آموزشی قابل کنترل است ، تدوین برنامه اجرایی ، (حداکثر یک ماه پس از شروع به کار) ، اجرای برنامه مدون شده در طول سال و ارائه نتایج اثر بخشی  
4- طراحی و تهیه یک بروشور آموزشی با موضوع  بهداشت حرفه  ای و تکثیر و توزیع آن بین کارگران .
5- تدوین فرایند وسایل حفاظت فردی به گونه ای که موارد زیر در آن رعایت گردد : لیست وسایل مورد نیاز ، تعداد کارگران مشمول استفاده ، تعداد مورد نیاز در پروژه ، نحوه آموزش، برنامه نظارتی
6- تدوین روش اجرایی آمادگی ومدیریت واکنش در مواقع اضطراری  
7- تهیه دستورالعمل های بهداشتی برای هر یک از مشاغل و فرایند های کاری ، تصویب آن در کارگاه ، ابلاغ آن برای اجرا و ارزشیابی نتایج آن .
8- بازدید هفتگی از محیط کار و تهیه گزارش کتبی و اعلام به سرپرست کارگاه
9- بررسی و ارزشیابی برنامه های اجرا شده و تعیین میزان نیل به خط مشی و اهداف تدوین شده .
10-نظارت بر امور بهداشتی کارگاه ،مانند نظافت آشپزخانه ،سالنهای غذا خوری ،دستشوییها ،طرز جمع آوری و دفع زباله
11-تشکیل کلاسهای آموزشی درباره مسایل ایمنی برای سرپرستان ،پیمانکاران جزء و نمایندگان کارگران
12-آموزش نگهبانان درباره شیوه مقابله با حریق تا رسیدن واحدهای آتشنشانی به محل حریق
13-تهیه تابلوهای هشدار دهنده ایمنی
14-تشکیل و حفاظت از بایگانی ایمنی


شرح وظایف پشتیبانی اجرا و تامین تجهیزات

تدارکات کالا :
1- تعیین کیفیت کالا
2- تعیین کمیت کالا
3-تعیین نحوه تهیه کالا ( اجاره – رهن – دست دوم و ... )
4- فناوری روز
5- ارزیابی ریالی کالا
6- آینده نگری و الزامات آینده

ماشین آلات و ابزارها
1- برآورد ماشین آلات مورد نیاز برای پروژه
2- برآورد کمیت ماشین آلات مورد نیاز
3- برآورد کیفیت ماشین آلات مورد نیاز
4- نحوه خرید ماشین آلات
5- نحوه تهیه ماشین آلات
6- نگهداری ماشین آلات
7- شناسایی تکنولوژی مدرن روز
8- اجاره ماشین آلات
9- اجاره دادن ماشین آلات در حین یا در زمان اتمام پروژه
10- برآورد قیمت ریالی ماشین آلات
11- آینده نگری و استراتژی شرکت در قبال ماشین آلات ( مثلا تا دو سال آینده 5 کامیون فیکس مورد نیاز می باشد )
12- تامین نیروی انسانی ماشین آلات و مدیریت آنها

انبار مرکزی
1- سیستم نظارت بر انبارها
2- تعیین کیفیت کالاهای وارد بر انبار QC
3- تعیین کمیت کالاهای انبار
4- مطابقت انبارها با استراتژی شرکت
5- تعیین خرید یا اجاره کالاها
6- تعیین زمان خرید و استفاده کالا
7- تهیه نرم افزار انبارداری ( خرید و پشتیبانی و تشکیل شبکه انبارهای به انبار مرکزی )
8- مدیریت  و تشکیل انبارداری
9- مدیریت خرید ( جنس ایرانی – خارجی – استوک و... )
10- مدیریت و کنترل استفاده صحیح از کالا
11- آموزش صحیح و بهینه از کالا و ماشین آلات
12-ترتیب انتقال ضایئات به خارج از کارگاه
13-مشخص کردن نوع و مقدار کالاهای موجود(تعیین هزینه تجمیعی هر یک از اجناس)
14-مشخص کردن محل کالاهای موجود(تنظیم و مشخص کردن فضاهای انبار)
15-گزارش روزانه درباره اجناس رسیده به انبار
16-نگهداری و بهنگام کردن کارتکس و نرم افزار انبار
17-تعیین روزانه ارزش ریالی موجودی انبار
18-انبارگردانی مطابق زمان مصوب
19-کنترل انطباق کیفیت اجناس ارسالی با نمونه های تصویب شده
20-تعیین حداقل کالاهای مصرفی و سفارش آنهایی که به حداقل رسیده اند
21-عدم پذیرش اجناسی که بدون درخواست خرید به انبار ارسال میشوند وگزارش این قبیل موارد به سرپرست تدارکات و سرپرست کارگاه
22-اطلاع  ورود اجناس به واحد درخواست کننده
23-صادر کردن قبضهای خروجی اجناس به افراد ذی ربط بر پایه مندرجات برگ درخواست خرید
24-مطابقت مقادیر اجناس ورودی با مقادیر درخواست شده
25-تنظیم گزارش اجناس رسیده به انبار (این گزارش به مدیر پروژه ،مسئول امور ساختمانی ،کنترل پروژه و مسئول تدارکات ارسال میشود)
26-بایگانی و نگهداری از اسناد مربوط به درخواست خرید ،قبضهای خروجی و گزارشهای انبار

شرح وظایف تامین  
1- شناسایی پیمانکاران خرید و ساخت و اعلام به مدیر پروژه
2-  انجام مناقصات
3- عقد قرارداد با پیمانکاران خرید و ساخت با هماهنگی امور قراردادها با تایید مدیر پروژه
4- بازرسی بر حسن انجام خرید و ساخت در مقاطع مختلف از طریق مشاورین و نظارت
5- هدایت هزینه های تامین بر اساس مقدار نقدینگی و رضایت پیمانکاران و تامین کنندگان
6- انجام خریدهای داخلی و خارجی و ساخت با تایید مدیر پروژه
7- ارائه سایر خدمات فنی به واحدهای اجرایی مانند حمل‌و‌نقل تجهیزات ، بیمه، ترخیص کالا و ...
8- برنامه‌ریزی جزئی خریدها و ساختها مطابق برنامه‌های اصلی امور برنامه‌ریزی
9- ارائه گزارشات پیشرفت هفتگی و ماهیانه از  فعالیتهای خرید و ساخت به برنامه ریزی
10- تهیه گزارشات مالی ماهیانه از پرداختهای انجام شده و پیش رو به پیمانکاران و پیش بینی بودجه مورد نیاز و ارائه به مسئول مالی اداری و مدیر پروژه
11- ارزیابی ‌های اولیه و دوره‌ای از سازندگان و فروشندگان کالا و خدمات
12- حمل، بسته‌بندی، ترخیص، بیمه، بارگیری ، تخلیه و Packing List ...
13- ارائه خدمات ساخت داخلی برای جایگزینی خریداری خارجی در مقاطع مختلف پروژه‌ با تایید مدیر پروژه
14- ایجاد بانک اطلاعاتی سازندگان و فروشندگان
15- تهیه بانک اطلاعاتی قیمتها و اخذ بودجه‌های لازم برای خریدهای پروژه‌
16- انجام کلیه اموری که ماهیت تامین دارند و در بهینه سازی روند پروژه موثر واقع می گردند
17- مدیریت در تامین تجهیزات اصلی در سایت
18- انجام عملیات مهندسی شامل طراحی ، برآورد احجام و تفکیک عملیات ساخت و خرید
19- تهیه لیست خریدهای مستقیم پروژه که بعد از خرید ، بسته بندی و به سایت ارسال خواهند گردید.

شرح وظایف مالی و اداری

مالی
1- دریافت برنامه ها ، خط مشی ها و دستور کار از مدیر پروژه
2- تقسیم کار و تعیین وظایف و مسئولیتها و اختیارات قسمتهای مختلف امور مالی و نظارت بر حسن انجام وظایف و امور محوله به آنها و انجام تغییرات و جابجائی در مواقع ضروری بمنظور ایجاد تسهیلات لازم و تسریع در انجام عملیات مالی
3- مشارکت در تعیین خط مشی و سیاستهای مالی پروژه و نظارت بر اجرای آن و همکاری در تهیه و تنظیم دستورالعملهای لازم جهت اجرای قوانین و مقررات و همچنین مصوبات مالی و خط مشی های تعیین شده از طرف هیات عامل و مدیر پروژه
4- نظارت مستمر بر انجام عملیات مالی در قسمتهای مختلف بمنظور حصول اطمینان از صحت انجام عملیات و رعایت ضوابط و مقررات تعیین شده و رفع نواقص و مشکلات موجود و آموزش کارکنان جهت افزایش سطح مهارت آنان
5- ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای قسمتهای مختلف امور مالی ، برقراری توازن و رابطه منطقی با سایر قسمتهای پروژه بمنظور جلوگیری از تراکم ، تاخیر و رکود کارها
6- نظارت ، تهیه و تنظیم ترازنامه ، حسابهای سود و زیان (صورتهای مالی) و سایر گزارشات مالی پروژه و پیوست های مربوط و همکاری لازم با حسابرسان در مواقع ضروری طبق روشهای تعیین شده
7- برنامه ریزی جهت تخصیص منابع مالی بمنظور پرداخت هزینه های جاری و سرمایه ای و بدهی ها و نظارت بر استفاده صحیح از منابع مالی
8- مذاکره با مراجع بانکی جهت دریافت اعتبار با توجه به نیازهای مالی پروژه
9- تهیه و تنظیم گزارشات و اطلاعات مالی خواسته شده توسط مدیر پروژه و هیات عامل  طبق دستورالعمل و ضوابط تعیین شده و تایید نامه ها و اسناد و گزارشات مالی و ارسال آن به قسمتهای مربوط
10- اجرای طرحها و نظامهای مختلف مالی طبق روشها و ضوابط تعیین شده و بررسی و کنترل نتایج حاصله بمنظور حصول اطمینان از مطابقت نتایج حاصله با اهداف و خط مشی های مالی مصوب
11- امضاء مکاتبات و احکام و اسناد مالی طبق ضوابط شرکت و اختیارات تفویض شده
12- مشارکت در تهیه و تنظیم بودجه پروژه براساس پیش بینی ها و تغییرات احتمالی
13- شرکت در جلسات رسیدگی به بودجه و ارائه گزارشهای توجیهی لازم جهت تصمیم گیری و تصویب بودجه
14- نظارت بر تهیه و تایید نهایی اظهارنامه مالیاتی و سایر گزارشات مالی و شرکت در جلسات مربوط بمنظور رسیدگی به عملکرد مالی و انجام اقدامات لازم جهت توجیه عملیات مالی انجام شده
15- نظارت بر رعایت قوانین و مقررات جاری مملکت در تنظیم اسناد و مدارک و انجام عملیات مالی پروژه
16- نظارت ، کنترل و پیگیری در امر دریافت مطالبات ، ثبت دفاتر و نگهداری مدارک و اسناد حسابداری
17- نظارت بر اجرای سیستمهای مالی از قبیل سیستم حقوق و دستمزد ، سیستم بودجه ، قیمت تمام شده و سایر دستورالعملهای مالی و بررسی و ارائه پیشنهادهای ضروری در جهت بهبود آنها
18- تهیه گزارشات جامع و توجیهی از عملیات انجام شده در قسمتهای مختلف امور مالی برای ارائه به مدیر پروژه
19- نظارت بر حفظ و نگهداری اوراق بهادار و اسناد تعهد آور شرکت در صندوق
20- نظارت بر انجام بایگانی صحیح مکاتبات ، مدارک و اسناد حسابداری و مالی
21- جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات لازم در مورد امکانات مالی مشارکت بمنظور بهره گیری بیشتر از امکانات بالقوه در جهت سوددهی بیشتر پروژه

اداری
1- بررسی و نظارت بر انجام حضور و غیاب پرسنل تحت سرپرستی و رسیدگی به سایر امور مربوط به آنان
2- محاسبه و پرداخت حقوق و مزایا و صدور فیش حقوقی ماهیانه کارکنان تحت پوشش و واریز به حساب بانکی و کنترل صدور اسناد حسابداری مربوطه .
3- نظارت بر تهیه ، تنظیم لیست های حقوق و دستمزد ، مزایا و کسورات قانونی ، هزینه های سفر و ماموریت و غیره مربوط به کارکنان تحت پوشش و تهیه اسناد ومدارک ضروری در این زمینه
4- نظارت مالی  بر تهیه سفارشات خرید و تدارکات شرکت و تشریفات مقرر بر اساس آئین نامه ها و دستورالعملهای داخلی و رسیدگی و کنترل موجودیهای انبار و حسابداری انبارها و کاردکس
5- ارزیابی افراد تحت سرپرستی از نظر کارائی ، خلاقیت ، انضباط و ........... در مقاطع مختلف و تشویق و تنبیه بموقع آنان
6- بررسی و نظارت بر تعیین ، سفارش و یا درخواست بموقع نیازمندیهای واحد تحت سرپرستی
7- نظارت بر رعایت نظم و اصول و مقررات واحد مربوطه
8-پرداخت صورت وضعیت پیمانکاران جزء
9-همکاری با واحد کنترل پروژه در تهیه گزارش هزینه های واقعی فعالیتهای پروژه
10-پیگیری بیمه های کارگاه و تمدید آنها قبل از انقضای مدت مقرر
11-اعمال مدیریت صحیح در مورد تنخواه گردان پروژه
12-تنظیم لیست کارمندانی که درخواست مرخصی نموده اند و ارائه آن به سرپرست کارگاه جهت تصویب
13-اداره خوابگاه و سالن غذاخوری
14-ارسال لیست افراد کارگاه به سازمان تامین اجتماعی
15-بایگانی و حفظ مکاتبات پروزه
16-نگهداری اوراق ارزشیابی کارمندان
17-تنظیم درخواست برای استخدام کارمندان و کارگران جدید
18-نگهداری انتشارات مربوط به قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار ،آشنایی با آنها و پیگیری موارد مقتضی

شرح وظایف حراست و انتظامات

1-اجرای ضوابط مقرر شده انتظامی و ارائه پیشنهادها برای بهبود اینگونه ضوابط
2-سرپرستی گروه نگهبانان
3-برقراری ارتباط با نزدیک ترین پاسگاه انتظامی
4-انجام تحقیقات درباره نقض مقررات انتظامی و گزارش موارد ضروری به مدیر پروژه
5-اتخاذ و اجرای تدبیرهای ویژه برای به دام انداختن سارقان
6-کشیدن حصاری تقریبا نفوذ ناپذیر در اطراف محوطه کارگاه و تامین روشنایی در امتداد حصار و سایر نقاط حساس
7-استقرار پارکینگها در خارج از محوطه حصارکشی
8-کنترل ورود وخروج
9-بازرسی کلیه بسته هایی که توسط افراد به خارج از محوطه حمل میشوند
10-تهیه برگه ورود و خروج اشیای مجاز
11-گزینش نگهبانان(افراد معتمد ،نداشتن سوء سابقه و...)
12- برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر تهیه، نگهداری و نقل و انتقال سلاح، بی سیم و لوازم مخابراتی بر اساس دستورالعمل‌های صادره
13-تهیه و تکمیل شناسنامه محیطی و صدور کارت شناسایی پرسنلی
14- برنامه‌ریزی و نظارت بر تدوین و حسن اجرای حفاظت از تأسیسات ، حفاظت پرسنلی ، حفاظت اسناد طبقه‌بندی شده و  تدوین و بازنگری طرح‌های حفاظت بر اساس دستورالعمل‌های صادره
15- حفظ کرامت انسانی و پاسخگویی به ارباب رجوع
16- ارائه گزارشات لازم
17- تهیه و تدوین و ابلاغ طرح‌های پیشگیری و مقابله با سوانح طبیعی و غیر طبیعی در ابنیه و تأسیسات مربوطه به شرکتشرح وظایف سرپرست کارگاه پروژه های بازسازی و معماری داخلی

1-    تامین نیروی کار کارگری ساده و برنامه ریزی جهت تعداد نفرات مورد نیاز جهت روزهای آتی و مشخص نمودن محل كار نيروهاي كارگاه
2-     معرفی یا یافتن پیمانکار واجد شرایط یا نیروی استاد کار از قبیل بنا و کاشیکار و گچکار و ...
3-    حضور موثر در کارگاه از ساعت 8 صبح تا زمانی که کار کارگاهی در حال اجرا می باشد .
4-    پیاده سازی و کنترل کلیه نقشه های اجرایی ( معماری برق مکانیک ) و توضیح برای پیمانکاران .
5-    کنترل دقیق قبل و بعد از کلیه مراحل اجرا و نظارت کامل بر روند اجرای کار و مسوولیت حسن اجرا .
 در صورت عدم رعايت مشخصات فني و صدور دستور كارهاي منجر به تخريب  و دوباره كاري ، كليه خسارات وارده از محل حقوق و تضمين هاي سرپرست كارگاه كم خواهد شد.
6-    برنامه ریزی اجرای کار کارگاهی متناسب با برنامه زمان بندی کلی .
7-    تهیه مصالح بنایی مورد نیاز کار در حد آجر سفال سیمان ماسه گچ و .. تا سقف مبلغ معین و مازاد بر مبلغ مذکور با هماهنگی مدیر پروژه .
8-    تهیه و تامین ابزار آلات اجرای کار پس از هماهنگی با مدیر پروژه .
9-    تهیه و تامین لوازم و اجناس مربوط به تاسیسات برقی و مکانیکی پس از اخذ تاییدیه لیست سفارش از  مدیر پروژه .
10-     تحویل و حفظ و نگهداری کلیه اجناس و مصالح وارد شده به کارگاه .
11-    پیگیری کلیه امور محوله مربوط به اجرای کار از پیمانکاران .
12-    هماهنگی و کسب دستور کار از مدیر پروژه در موارد عدم انطباق نقشه ها با محل اجرا .
13-    تهیه لیست مربوط به کلیه لوازم و ابزار آلات کارگاهی که از ابتدای کار تهیه شده اند و تحویل .
14-    تنخواه گردانی جزء از قبیل پرداخت حقوق کارگران ، تهیه مصالح و ابزارآلات طبق بند 7و 8 و 9 ، پرداخت های مربوط به استادکاران و پیمانکاران پس از اخذ دستور پرداخت .
15-    تهیه گزارش های کارگاهی هفتگی و صورت وضعیت مربوط به هزینه های تنخواه گردانی و پيوست اسناد و فاكتورهاي مربوطه طبق ضوابط.
16-    کنترل ریز متره کلیه پیمانکاران و هماهنگي جهت رفع كسريهاي مصالح و تجهيزات پس از هماهنگی با مدیر پروژه .


 
 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت طرح و ساخت پایدار می باشد .
طراحی سایت