شرایط اخذ گرید یا رتبه پیمانکاری
تهیه و گردآوری توسط مهندسان طرح و ساخت پایدار

رتبه یا گرید عموماً مخصوص شرکتهای فنی و مهندسی بوده بدین معنی که هر گاه سازمان یا دستگاه مناقصه گذار،اعم ازدولتی یا خصوصی قصد انجام پروژه ای عمرانی یا فنی و مهندسی داشته باشد،اجرای پروژه را به شرکتهای دارای امتیاز فنی و مهندسی تائید شده استانداری بصورت مناقصه واگذارمینماید. بنابراین شرایط داشتن امتیاز فنی تائید شده سازمان، برای شرکتهای مذکور بشرح ذیل میباشد.
مدارک لازم جهت اخذ رتبه 5 پیمانکاری
 کپی برابر اصل شده مدارک ثبتی شرکت
الف ) مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص شامل : اساسنامه – اظهارنامه – روز نامه رسمی – تاسیس و تغییرات
ب ) مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل : اساسنامه، تقاضانامه ،شرکت نامه ،روزنامه رسمی،تاسیس و تغییرات
ج) ارائه اصل سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی از دفتر مرکزی شرکت طبق روزنامه رسمی شرکت
 کپی شناسنامه کلیه سهامداران و اعضای هیئت مدیره و کپی کارت ملی آنها
 کپی برابر اصل شده مدارک تحصیلی اعضای امتیاز آور شرکت
 مهندس و یا مهندسینی که سوابق کاری ارائه می کنند باید مدارک زیر را تهیه فرمایند.
الف )نامه استعلام سوابق بیمه با ذکر تاریخ شروع و خاتمه و نام شرکتهایی که بیمه برایشان پرداخت نموده اند
ب)گواهی کار مرتبط با رشته مورد در خواست با ذکر تاریخ شروع و خاتمه از طرف شرکت و یا شرکتهایی که در کواهی بیمه اعلام شدند.
 سربرگ رسمی شرکت در 3 نخسه
 کپی آخرین صورتجلسه مربوط به تغییر سهام
تذکر1: مدرک تحصیلی مدیرعامل شرکت باید لیسانس باشد
تذکر2: دوسوم اعضای هیئت مدیره باید دارای مدرک تحصیلی لیسانس باشند
تذکر3: یکی از اعضای هیئت مدیره باید دارای رشته تحصیلی زمینه نسبت به رتبه درخواستی با حداقل سه سال تمام سابقه اشتغال در همان رشته یا تخصص باشد بهمراه گواهی بیمه تامین اجتماعی و گواهی اشتغال از محل فعالیت موصوف (شرکتها میتوانند بطور همزمان درخواست دریافت رتبه در دو پایه را داشته باشند به شرط رعایت موارد مذکور)
تذکر4: داشتن کداقتصادی برای شرکتهای متقاضی الزامیست
 مدارک عمومی لازم جهت اخذ رتبه 1 الی 4 پیمانکاری
 کپی برابر اصل شده مدارک ثبتی شرکت
الف ) مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص شامل : اساسنامه – اظهارنامه – روز نامه رسمی – تاسیس و تغییرات
ب ) مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل : اساسنامه – تقاضانامه – شرکت نامه – روزنامه رسمی - تاسیس و تغییرات
 کپی شناسنامه کلیه سهامداران و اعضای هیئت مدیره و کپی کارت ملی آنها
 کپی برابر اصل شده مدارک تحصیلی اعضای امتیاز آور شرکت
 مهندس و یا مهندسینی که سوابق کاری ارائه می کنند باید مدارک زیر را تهیه فرمایند.
الف ) نامه استعلام سوابق بیمه با ذکر تاریخ شروع و خاتمه و نام شرکتهایی که بیمه برایشان پرداخت نموده اند
ب ) گواهی کار مرتبط با رشته مورد در خواست با ذکر تاریخ شروع و خاتمه از طرف شرکت و یا شرکتهایی که در کواهی بیمه اعلام شدند.
 سربرگ رسمی شرکت در 3 نخسه
 کپی آخرین صورتجلسه مربوط به تغییر سهام
 تصاویر کلیه پیمانهای شرکت (موافقتنامه )
 تصاویر آخرین صورت وضعیت تایید شده و یا اصل تاییدیه کارکرد توسط دستگاههای اجرایی (به تایید بالاترین مقام کارفرما ) برای کارهای نیمه تمام و مفاصا حساب بیمه برای کارهای تمام شده
 اظهار نامه مالیاتی شرکت مربوط به آخرین سال مالی قبل از تشکیل پرونده که به تایید و مهر سر ممیز مالیاتی مربوط رسیده باشد .
 مدیر عامل و دو سوم اعضای هیات مدیره می بایست دارای مدرک تحصیلی لیسانس باشند .
شرایط اخذ مجوز تائید صلاحیت
گواهی تائید صلاحیت عموماً به شرکتهای ارائه دهنده خدمات بطورمثال:خدمات پشتیبانی، حفظ و نگهداری فضای سبز،تاسیسات و ... تعلق میگیرد.
درابتدا این شرکتها با توجه به موضوع ثبت شده فعالیت در روزنامه رسمی تاسیس شرکت، درخواست اخذ گواهی را به انجمن صنفی پیمانکاران ارائه میدهند.
مدارک مورد نیاز جهت دریافت گواهی تائید صلاحیت از وزارت کار:  
1- اصل و کپی کلیه مدارک ثبتی شرکت
2- اصل و کپی سند مالکیت در صورت مالک بودن
3- اصل اجاره نامه رسمی و کپی از آن در صورت مستاجر بودن
4- تکمیل فرم بازرسی بهمراه مهر و امضای مجاز شرکت
تذکر: آدرس دفتر مرکزی شرکت نباید واحد مسکونی باشد.
مدارک مورد نیاز جهت تمدید گواهی تائید صلاحیت
کلیه مدارک فوق بهمراه مفاصا حساب دارائی و مفاصا بیمه تامین اجتماعی و لیست پرداختی حقوق و دستمزد پرسنل
 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت طرح و ساخت پایدار می باشد .
طراحی سایت