تحلیل سایت

به طور کلی به هنگام آغاز کار تحلیل سایت می بایست ابتدا نکات مورد بررسی را تعیین و سپس اقدام به جمع آوری اطلاعات و داده ها مطابق با موارد مشخص شده نمود


شرح نحوه و علل انتخاب فرم پروژه جهت تطبيق با محل اجرا
بررسی وضعيت تك‌تك فضاها براساس آمار جمعيت استفاده‌ كنند
ارائه استانداردهای حاكم بر كل پروژه

ارائه استانداردهای حاكم بر هر يك از فضاها
بررسی نوع و علل دسترسی ها
شرح فضاهای مورد نياز براساس درخواست كارفرما

بررسی نوع سيستم‌های سازه و تأسيسات پروژه
بررسی مصالح و سيستم‌های بهينه جهت استفاده در محل پروژه
بررسی نوع مصالح و نحوه تأمين آنها در منطقه


دسترسی ها
ارتباط میان سایت و معابر اصلی و فرعی مورد مطالعه قرار می گیرد که می تواند از طریق عکس های هوایی و نقشه های موقعیت زمین انجام پذیرد . تعیین فاصله زمانی و فیزیکی زمین از نقاط اصلی ، موردی بسیار مهم است که از طریق رانندگی یا پیاده روی در اطراف سایت مقدور می گردد .


  مجاورت ها
شامل الگوها و بافت های معماری ، نور پردازی معابر ، شرایط و وضعیت ابنیه موجود و کاربری های مجاور زمین می باشند . به طور کلی هدف از انجام این بخش دستیابی به داده هایی در زمینه میزان و نحوه تاثیر ابنیه مجاور بر سایت و ساکنین منطقه است .


پتانسیل ها
مطالعه بر روی ویژگی های خاص سایت همچون : عناصر حساس ، صدا ، رایحه های خوشایند و نا خوشایند ، آلودگی صوتی و هوایی ، دیدهای مطلوب و نا مطلوب و ... می باشد .


  اقلیم
میزان بارندگی برف و باران ، رطوبت و دمای محلی در زمان های مختلف ماهانه و سالانه مسیر خورشیدو زاویه عمودی آن در مواقع متعدد سال ، بادهای مطلوب و نا مطلوب در این دسته جای می گیرند .
امکان دارد که در یک سایت عناصر طبیعی و مصنوعی بسیاری وجود داشته باشند که باید در طراحی مورد توجه و بررسی قرار بگیرند . بعضی از این عناصر به صورت غیر مستقیم در طراحی پلان تاثیر می گذارند مانند نور ، باد ، دید و منظر ، آلودگی صوت

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت طرح و ساخت پایدار می باشد .
طراحی سایت